Depozyt notarialny

Notariusz przyjmuje na przechowanie:

  • wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych,
  • informatyczne nośniki danych, o których którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią,
  • papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej, w związku z dokonywaną w Kancelarii czynnością, celem wydania ich osobie wskazanej przy ich złożeniu na przechowanie.

Z przyjęcia na przechowanie dokumentowane jest protokołem w formie aktu notarialnego, w którym osoba składająca depozyt decyduje komu i pod jakimi warunkami ma on być wydany. Dla przechowywania pieniędzy lub papierów wartościowych prowadzone jest osobne konto bankowe.

Niezbędne dokumenty:

  • dokumenty tożsamości osób składających depozyt.
Sprawdź pozostałe czynności notarialne obsługiwane w naszej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.