Najem okazjonalny / Najem instytucjonalny

Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest również umowa najmu lokalu mieszkalnego, jednak zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.Umowa najmu instytucjonalnego lokalu zawierana jest na czas oznaczony.

W przypadku obu umów koniecznym załącznikiem jest oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy. Przy tej czynności obecność wynajmującego nie jest wymagana.

Przy umowie najmu okazjonalnego kolejnym wymaganym załącznikiem jest oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Niezbędne dokumenty:

  • dokumenty tożsamości najemców,
  • zawarta umowa najmu okazjonalnego/instytucjonalnego.
Sprawdź pozostałe czynności notarialne obsługiwane w naszej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.