Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo skutkuje dopuszczalnością działania pełnomocnika w cudzym imieniu, czyli mocodawcy. Działania pełnomocnika w granicach umocowania wywołują skutki prawne w sferze reprezentowanej osoby, bez konieczności jej osobistego uczestnictwa. Pełnomocnictwo jest czynnością jednostronną, nie wymaga obecności wyznaczonego pełnomocnika, jednak dla sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego konieczne jest podanie notariuszowi podstawowych danych osoby, która ma działać w imieniu mocodawcy, tj. imienia, nazwiska, imion rodziców oraz numeru PESEL bądź daty urodzenia w przypadku jego braku. Pełnomocnictwo jest czynnością szczególnego zaufania między mocodawca i pełnomocnikiem, dlatego też ważne jest precyzyjne sformułowanie jego treści, czyli zakresu pełnomocnictwa, w czym notariusz służy klientowi pomocą. Poza szczególnymi wypadkami, które muszą być stwierdzone w treści pełnomocnictwa, takie umocowanie może być w każdej chwili odwołane przez mocodawcę, a ponadto wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie wymaganej dla czynności, których pełnomocnik ma dokonać w imieniu mocodawcy, a zatem powinno mieć formę aktu notarialnego szczególnie w przypadku zbywania lub nabywania nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz spółdzielczych własnościowych praw, zaś formę z podpisem notarialnie poświadczonym np. przy rozporządzaniu udziałami w spółkach.

Niezbędne dokumenty:

  • dokumenty tożsamości osób udzielających pełnomocnictwa.
Sprawdź pozostałe czynności notarialne obsługiwane w naszej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.