Spółki

Spółki prawa handlowego dzielą się na spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, prosta spółka akcyjna). Spółki osobowe są oparte na osobistych powiązaniach wspólników i nie mają osobowości prawnej, a wspólnicy odpowiadają osobiście za ich wszystkie zobowiązania. Jest to najważniejsza różnica w stosunku do spółek kapitałowych, których cechą charakterystyczną jest fakt, że posiadają osobowość prawną i że ich wspólnicy co do zasady nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Przed notariuszem można dokonać wielu czynności związanych z powstaniem, zmianą i likwidacją spółek, takich jak: zawarcie umowy spółki bądź podpisanie statutu spółki, podjęcie uchwał w sprawie podziału, połączenia lub przekształcenia spółki, a także podjęcie dowolnych uchwał związanych z zarządzaniem spółką czy jej likwidacją. Notariusz sporządza protokoły Zgromadzeń Wspólników albo protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, na których rozstrzygane są wyżej opisane sprawy.

Do częstych czynności notarialnych w tej tematyce należy także poświadczanie podpisów pod umowami sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Notariusz może także prowadzić rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej.

Niezbędne dokumenty:

  • dokumenty tożsamości stawających,
  • informacje w zależności od rodzaju dokonywanej czynności.

Sprawdź pozostałe czynności notarialne obsługiwane w naszej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.