Umowa darowizny

Umową darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, zaś w zakresie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i spółdzielczych własnościowych praw jako umowa zobowiązująco-rozporządzająca – wywołuje skutek rzeczowy i przenosi je na obdarowanego, wtedy też pod rygorem nieważności wymaga formy aktu notarialnego. Darowizna jest umową kauzalną, przy czym jej celem jest zazwyczaj realizacja wyższych uczuć i postaw darczyńcy, którego działanie polega na nieodpłatnym przysporzeniu majątkowym na rzecz innej osoby, dlatego najczęściej jest stosowana w kręgu rodzinnym czy osób bliskich. Z racji motywów kierujących osobą darczyńcy może on odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Od umowy darowizny o czystej wartości powyżej kwoty wolnej od podatku, obdarowany zobowiązany będzie do zapłaty podatku zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, przy czym pod pewnymi warunkami zwolnione od podatku są następujące osoby: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Podatek obliczy, pobierze i odprowadzi do odpowiedniego urzędu skarbowego notariusz, jako płatnik.

Niezbędne dokumenty:

  • dokumenty tożsamości osób stawających,
  • podstawa nabycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa oraz numer księgi wieczystej, zaś dalsze dokumenty zostaną wskazane przez notariusza po analizie stanu prawnego nieruchomości (por. umowa sprzedaży).
Sprawdź pozostałe czynności notarialne obsługiwane w naszej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.