Umowa przedwstępna

W umowie przedwstępnej jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (tj. umowy przyrzeczonej), dlatego umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, czyli np. formy akty notarialnego w przypadku nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i spółdzielczych własnościowych praw, strona uprawniona może dochodzić przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej. Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta, a jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej – z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Najczęściej spotykaną w obrocie jest przedwstępna umowa sprzedaży, jednakże nie ma przeszkód, żeby zobowiązać się do zawarcia innych umów, jak podziału majątku wspólnego, zniesienia własności, darowizny itd. Umowa przedwstępna służy zabezpieczeniu interesów stron oraz petryfikacji umówionych przez nich warunków w okresie starań do zawarcia umowy przyrzeczonej, jak np. w sytuacji ubiegania się o kredyt przez kupującego. W odróżnieniu od umowy przenoszącej własność nieruchomości, umowa przedwstępna może być zawarta pod warunkiem oraz z wyznaczeniem terminu. Rozliczenia stron również podlegają ustaleniom umowy przedwstępnej i najczęściej przybierają formę zadatku bądź zaliczki. Umowa przedwstępna w zależności od okoliczności może przewidywać także umowne prawo odstąpienia dla jednej lub obu stron. W przypadku zawarcia omawianej umowy w formie aktu notarialnego, strony mogą zażądać od notariusza żeby złożył do sądu wieczystoksięgowego wniosek o ujawnienie praw z zawartej umowy, stosownie do art. 25 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Przy umowie przedwstępnej strony nie muszą mieć skompletowanych wszystkich dokumentów wymaganych do umowy przyrzeczonej.

Niezbędne dokumenty:

  • dokumenty tożsamości stawających,
  • podstawa nabycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona.