Umowa sprzedaży

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży jest jedną z najczęściej dokonywanych czynności prawnych w całym obrocie gospodarczym. Formę aktu notarialnego muszą przybrać umowy sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i spółdzielczych własnościowych praw, a innych przedmiotów i praw majątkowych – na życzenie stron. W umowie sprzedaży strony muszą określić: strony umowy, czyli kupującego i sprzedawcy, rzecz będącą przedmiotem sprzedaży oraz cenę sprzedaży, zobowiązania do wydania i odebrania rzeczy nie stanowią elementów przedmiotowo istotnych tej czynności, jednak jako wyraz należytej staranności o interesy stron zawsze znajdują się w treści aktu notarialnego.

W przypadku obrotu przedmiotami, które generują konieczność zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, często mamy do czynienia z prawem pierwokupu, co powoduje rozbicie czynności sprzedaży na umowy: warunkową oraz umowę przeniesienia własności, gdy podmiot uprawniony nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu.

Każda z czynności, której będą Państwo dokonywać jest wyjątkowa – ze względu na stan prawny i faktyczny, dlatego poniższa lista niezbędnych dokumentów ma charakter poglądowy i każdorazowo potrzeba przedłożenia konkretnych dokumentów będzie weryfikowana przez zespół Kancelarii.


Niezbędne dokumenty:

 • przy umowie sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:
  • podstawa nabycia nieruchomości oraz numer księgi wieczystej,
  • zaświadczenie o rewitalizacji,
  • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym,
  • zaświadczenie od zarządcy nieruchomości o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokal,
 • przy umowie sprzedaży nieruchomości gruntowej lub prawa użytkowania wieczystego:
  • podstawa nabycia nieruchomości oraz numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zaświadczenie informujące czy nieruchomość jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
  • zaświadczenie o rewitalizacji,
  • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 • przy umowie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
  • podstawa nabycia nieruchomości oraz numer księgi wieczystej jeżeli jest prowadzona,
  • zaświadczenie wydane przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej o przysługiwaniu stronie sprzedającej spółdzielczego prawa,
  • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym,
  • zaświadczenie od spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokal.

Ponadto niezależnie od przedmiotu sprzedaży wymagane są:

 • dokumenty tożsamości stawających,
 • umowa kredytowa do wglądu oraz zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu – w przypadku ustanawiania hipoteki,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn jeżeli podstawą nabycia są spadek, umowa darowizny lub nieodpłatne zniesienie współwłasności,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej – do przekazania stronie kupującej, zgodnie z art. 11 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Sprawdź pozostałe czynności notarialne obsługiwane w naszej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.