Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz jest zobowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w ramach wykonywanych czynności notarialnych.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

• sporządza akty notarialne;
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
• podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
• podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
• sporządza poświadczenia;
• spisuje protokoły;
• sporządza protesty weksli i czeków;
• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
• składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne poza Kancelarią

Notariusz dokonuje czynności w siedzibie kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Języki obce

Notariusz sporządza akty notarialne i dokonuje innych czynności w języku polskim, a w językach obcych przy udziale tłumaczy przysięgłych. Konsultacje oraz wstępne informacje mogą uzyskać Państwo w Kancelarii Notarialnej w języku angielskim.

W naszej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, możemy dokonać następujących czynności notarialnych: